ELMA VMC VISION ROB

ELMA VMC VISION ROB(400 V)是专为制造业和汽车生产线中全自动点焊而设计的控制柜。采用ELMA -Tech焊接过程控制虚拟机VM3。

每个机器人机柜配备一个控制器,允许操作一把机器人焊枪,每个都是C或V设计 —— 即使在交替运行中也是如此!

 

MIDIspot Vision QSVM 9000 12000T ohne Kühlung
不带主动冷却器的C-AV 焊枪


MIDISpot Vision QSVM 9000 12000 T mit aktiver kühlung
有主动冷却器的C-AV 焊枪


标准:1 x C-AV焊枪,1 x X-AV焊枪